Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pornographic /,pɔ:nə'græfik/  

 • Tính từ
  khiêu dâm
  pornographic films
  phim khiêu dâm

  * Các từ tương tự:
  pornographically