Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nói về phim) cấm người dưới 18 tuổi xem; dành cho người lớn