Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

licentious /lai'sen∫əs/  

  • Tính từ
    phóng đãng

    * Các từ tương tự:
    licentiously, licentiousness