Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

licentiousness /lai'senʃəsnis/  

  • Danh từ
    sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn