Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

licentiously /lai'sen∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phóng đãng