Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    dâm dặt, thèm khát nhục dục

    * Các từ tương tự:
    pruriently