Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lickerish /'likəriʃ/  

 • Tính từ
  thích ăn ngon
  hiếu sắc, dâm đãng
  tham, ham

  * Các từ tương tự:
  lickerishness