Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lickerishness /'likəriʃnis/  

  • Danh từ
    tính thích ăn ngon
    tính hiếu sắc, tính dâm đãng
    tính than, tính ham