Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dâm đãng

    * Các từ tương tự:
    lecherously, lecherousness