Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lecherously /'let∫ərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dâm đãng