Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profligate /'prɒfligət/  

 • Tính từ
  phóng đãng, trách táng
  hoang toàng, phá của
  profligate spending
  sự tiêu xài hoang toàng
  Danh từ
  kẻ phóng đãng, kẻ trác táng

  * Các từ tương tự:
  profligately