Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  coi thường
  reckless of danger
  coi thường nguy hiểm
  liều lĩnh
  a reckless decision
  một quyết định liều lĩnh

  * Các từ tương tự:
  recklessly, recklessness