Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    điên rồ, dại dột
    a hare-brained scheme (person)
    một kế hoạch (người) điên rồ