Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recklessness /'reklisnis/  

  • Danh từ
    tính không lo lắng, tính không để ý tới; tính coi thường
    tính thiếu thận trọng, tính khinh suất, tính liều lĩnh, tính táo bạo