Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không khôn ngoan, khờ
  an unwise decision
  một quyết định không khôn ngoan
  it was unwise [of youto reject his offer
  [anh] bác đề nghị của nó thật là khờ

  * Các từ tương tự:
  unwisely