Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresponsible /,iri'spɒnsəbl/  

  • Tính từ
    không có ý thức trách nhiệm, vô trách nhiệm

    * Các từ tương tự:
    irresponsibleness