Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    liều lĩnh, khinh suất
    Danh từ
    người liều lĩnh, người khinh suất