Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người táo bạo, người liều lĩnh, người liều mạng, người không biết sợ là gì cả
    Tính từ
    táo bạo, liều lĩnh, liều mạng, không biết sợ là gì cả