Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lính, binh sĩ
  hai người lính, một thủy thủ và một thường dân
  Động từ
  soldier on
  dũng cảm tiếp tục (mặc dù khó khăn)
  những người đi bộ vẫn dũng cảm tiếp bước mặc dù thời tiết khủng khiếp

  * Các từ tương tự:
  soldier of fortune, soldier-fish, soldier-like, soldiering, soldierlike, soldierly, soldiership, soldiery