Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  (dùng làm chủ ngữ của một động từ)
  tôi
  said so
  tôi nói vậy
  chồng tôi và tôi rất vui mừng có mặt tại đây
  (viết tắt của Island, Isle)
  đảo
  quần đảo eo biển Manche
  ký hiệu số 1 La Mã

  * Các từ tương tự:
  I, i, i-beam, i-spy, i.e, i.e, i.q, I'd, I'd, I'd