Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    tức là, nghĩa là (Id est)

    * Các từ tương tự:
    i.e