Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    cũng như (Idem quod)
    chỉ số thông minh (intelligence quotient)