Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldiery /'səʊldʒəri/  

 • Danh từ
  (động từ số nhiều) (cũ)
  toán quân (thường là không hay ho gì)
  the undisciplined soldiery
  toán quân vô kỷ luật
  brutal soldiery
  toán quân tàn bạo