Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

servicewoman /'sɜ:viswʊmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều servicewomen /'sɜ:viswimin/)
    nữ quân nhân