Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

military /'milətri/  /'militeri/

 • Tính từ
  [thuộc] quân sự, [thuộc] quân đội
  military discipline service
  nghĩa vụ quân sự
  the military police
  quân cảnh
  the military
  Danh từ
  (động từ số ít hoặc số nhiều)
  quân đội
  the military were called in to deal with the riot
  quân đội đã được gọi đến để đối phó với cuộc náo loạn

  * Các từ tương tự:
  military government, military intelligence, military law, military police, military science