Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

establishment /i'stæbli∫mənt/  

 • Danh từ
  sự lập, sự thành lập, sự thiết lập
  cơ sở (kinh doanh…); tổ chức (quân đội, hành chính)
  what made you come and work in this establishment?
  cái gì đã làm cho anh đến làm việc ở cơ sở này?
  số nhân viên, số gia nhân
  we have a large establishment
  chúng có rất nhiều nhân viên
  the Establishment
  (từ Anh, thường xấu) giới quyền uy
  an Establishment figure
  một nhân vật trong giới quyền uy

  * Các từ tương tự:
  establishmentarian, establishmentarianism