Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foundation /faʊn'dei∫n/  

 • Danh từ
  sự thành lập, sự sáng lập, sự thiết lập, sự lập
  the foundation of the university
  sự thành lập trường đại học
  tổ chức tài trợ, quỹ tài trợ
  the Ford Foundation
  quỹ tài trợ Ford
  (thường số nhiều) móng, đá móng
  đặt đá móng cho một tòa nhà
  nền móng; nền tảng; cơ sở
  the rumour was completely without foundation
  lời đồn ấy hoàn toàn không có cơ sở
  (cách viết khác foundation cream) kem nền (thoa lên mặt rồi mới thoa các mỹ phẩm lên trên)

  * Các từ tương tự:
  foundation course, foundation cream, foundation garment, Foundation grant, foundation stone, foundation-school