Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

administration /əd,minis'trei∫n/  

 • Danh từ
  sự thi hành, sự thực hiện
  the administration of the law
  sự thi hành luật pháp
  việc quản trị
  he works in hospital administration
  ông ta làm việc trong ban quản trị bệnh viện
  (thường the Administration) chính quyền [thời một vị tổng thống]
  during the Reagan administration
  [dưới] thời chính quyền Reagan

  * Các từ tương tự:
  administration information display, administration manager, administration mode, administration process, administration program