Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

management /'mænidʒmənt/  

 • Danh từ
  sự quản lý, sự điều hành
  the failure was caused by bad management
  thất bại là do điều hành tồi
  ban quản trị, ban điều hành
  sự khôn khéo, sự khéo xử; mánh lới
  she gets them to accept these changes by tactful management
  bà ta đã làm cho họ chấp nhận những thay đổi ấy nhờ vào cách xử sự khôn khéo

  * Các từ tương tự:
  Management board, Management buyout, Management science