Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supervision /'su:pə'viʒn/ /sju:pə'viʒn/  

  • Danh từ
    sự giám sát