Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cai trị
  chính phủ
  form a government
  lập chính phủ
  chính quyền
  central government
  chính quyền trung ương
  local government
  chính quyền địa phương
  chính thể
  democratic government
  chính thể dân chủ
  in government
  cầm quyền
  the Labour Party was in government from 1964 to 1970
  Công đảng đã cầm quyền từ năm 1964 đến 1970

  * Các từ tương tự:
  Government deficit, Government expenditure, Government House, government issue jane, Government Nation Mortgage Association (GNMA), Government regulation, Government securities, Government spending and net taxes, Government spending on goods and services