Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (dạng nhấn mạnh /ʌs/)
  Đại từ
  chúng tôi, chúng ta
  Did he see us?
  Nó có thấy chúng tôi không?
  chúng ta sẽ mang con chó theo
  xin chào, chúng tôi trở về đây

  * Các từ tương tự:
  US, USA, usability, usable, usableness, usably, USAF, usage, usance