Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (để đề địa chỉ)(viết tắt của United States of America) Hoa Kỳ, Mỹ
    (Mỹ)(viết tắt của United States Army) Lục quân Hoa Kỳ

    * Các từ tương tự:
    usability, usable, usableness, usably, USAF, usage, usance