Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của United States Air Force)
    Không lực Hoa Kỳ