Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cách dùng, cách sử dụng
  máy kéo đã bị hỏng vì sử dụng bừa bãi
  cách dùng từ ngữ quen thuộc
  it's not a word in common usage
  đấy không phải là một từ thông dụng
  từ điển giúp ta phân biệt cách dùng từ đúng hay sai