Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operation /,ɒpə'rei∫n/