Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phong tục, tục lệ
  thật khó mà làm quen với một tục lệ của một nước khác
  a slave to custom
  người quá nệ tục lệ
  thói quen
  it is my custom so rise early
  tôi có thói quen dậy sớm
  sự quen mua hàng (ở cửa hiệu nào đó); bạn hàng đều đặn
  we're lost a lot of custom since our prices went up
  chúng tôi đã mất khối bạn hàng quen từ khi giá cả tăng lên
  Tính từ
  đặt làm, theo đơn đặt hàng
  custom clothes
  quần áo đặt may, quần áo may đo

  * Các từ tương tự:
  custom (product) integrated circuit, Custom and practice, Custom Co-operative Council, custom IC, Custom markets, Custom union, custom-built, custom-made, custom-made software