Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thưng nghiệp) thời hạn tr hối phiếu