Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usable /'ju:zəbl/  

 • Tính từ
  có thể dùng
  this tyre is so worn that it is no longer usable
  chiếc lốp này mòn đến mức không thể dùng được nữa

  * Các từ tương tự:
  usableness