Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • viết tắt của United States [of America] Hoa Kỳ
  a US citizen
  một công nhân Hoa Kỳ
  (khẩu ngữ) viết tắt của unserviceable(cách viết khác u/s)
  không dùng được
  cây bút này không dùng được nữa, hãy cho tôi một cây còn viết được

  * Các từ tương tự:
  us, USA, usability, usable, usableness, usably, USAF, usage, usance