Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

application /,æpli'kei∫n/