Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appositeness /'æpəzitnis/  

  • Danh từ
    sự hợp thời, sự thích đáng, sự đúng lúc