Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utilization /ju:təlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    sự dùng, sự sử dụng