Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assiduity /,æsi'dju:əti/  /,æsi'du:əti/

  • Danh từ
    sự chuyên cần