Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dedication /dedi'kei∫n/  

 • Danh từ
  (+ to)
  sự hiến dâng; sự tận tụy
  I admire the priest's dedication
  tôi khâm phục sự tận tụy của vị giáo sĩ
  sự đề tặng; lời đề tặng
  sự khánh thành; sự khai mạc