Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhiệm vụ được giao
    sự chuyển nhượng

    * Các từ tương tự:
    assignment instruction, assignment operator, Assignment problem, assignment statement, assignment symbol