Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phân, sự giao
    phần được giao
    (Anh)
    mảnh đất công thuê để trồng rau hoặc hoa