Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

designation /,dezig'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự chọn lựa, sự chỉ định, sự bổ nhiệm
    sự gọi tên; tên gọi, danh hiệu