Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appointment /ə'pɔintmənt/  

 • Danh từ
  sự bổ nhiệm; chức vụ được bổ nhiệm, công việc được giao
  I'm looking for a permanent appointment
  tôi đang tìm một công việc làm ổn định
  sự hẹn gặp
  keep (breakan appointment
  đúng (thất) hẹn
  interviews are by appointment only
  chỉ tiếp người phỏng vấn có hẹn trước
  appointments (số nhiều) đồ đạc, thiết bị