Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

responsibility /ri,spɒnsə'biləti/  

 • Danh từ
  (+ for) trách nhiệm
  bear full responsibility for the consequences
  chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả
  (+ to) việc phải chịu trách nhiệm
  our business is a joint responsibility
  công việc kinh doanh của chúng tôi là một việc liên đới trách nhiệm
  gia đình là một trách nhiệm lớn